Stiftelsen

I mars 2011 registrerades Insamlingsstiftelsen Mama Rehemas Barnhem hos länsstyrelsen i Stockholms län. Den drivs ideellt av Rehema Ribberheim, Patric Gustafsson, David Ellgren, Sarah Stenholm och Marianne Stenholm.

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse och arbetet bygger helt och hållet på frivilliga insatser. Allt arbete från Sverige sker ideellt. Vi bekostar revisor, administration, webbhotell och våra resor själva. På detta sätt kan vi se till att 100% av alla insamlade medel går direkt ned till arbetet med barnhemmet i Hedaru.

KO Rehema Foundation heter organisationen i Tanzania som innehar det övergripande ansvaret på plats. I den ingår en grupp människor från Hedaru. De har olika yrken och bakgrund men gemensamt för dem är att de alla har samma hjärta som oss för barnen i Hedaru.

Bakgrund

Det hela började med en resa till Tanzania 08/09. Initiativtagaren var Rehema och vi blev till slut 10 personer som åkte från Sverige. Den större delen av tiden tillbringade vi i Rehemas hemby, Hedaru, som ligger i bergstrakterna i norra delen av landet.

Den afrikanska gästfriheten drabbade oss i Hedaru från första stund. Vi blev ständigt inbjudna till människors hem. Ibland ägde de inte mycket men insisterade in i det sista att vi skulle förse oss med den uppdukade maten och färska juicen. Kyrkorna bjöd in oss att hjälpa till på möten och i söndagsskolor. Det gick inte lång tid förrän vi hade många vänner och bekanta i byn.

Inför resan hade vi satt upp några mål som vi planerade att genomföra under vår tid här. Ett av målen var att bygga ett hus att ge bort till någon som behövde ett hem. En av dagarna mötte vi en man som var tydligt märkt av spetälska. Mannen hade i princip en käpp som enda ägodel och inga som helst närstående. En grupp lokala arbetare anlitades för jobbet och snart stod så huset färdigt för honom att flytta in i. Mannen har sedan dess fått regelbunden läkarvård och ses till av Rehemas bror.Vi kände efteråt att vi ville göra något större och mer långsiktigt i Hedaru. Många av byns invånare lever under väldigt knappa förhållanden och de största offren är som vanligt barnen. Snart därefter föddes idén om Mama Rehemas Barnhem.

Det dröjde inte länge innan vi fick två tunnland mark i utkanten av byn att bygga på. En insamlingsstiftelse bildades så att vi kunde organisera oss och börja samla in pengar på ett seriöst sätt. I juni 2011 åkte David, Patric och Elina ner till Hedaru för att påbörja bygget med pengarna vi hade fått in. Hur det gick för oss kan du läsa om här

När vi lämnade byggarbetarna fem veckor senare stod husgrunden klar samt en brunn för vattenförvaring. Sedan dess har arbetet med byggnaden fortskridit och i december 2012 kunde vi meddela att byggnaden stod klar! Tillsammans med bl a en vedugn, solcellspaneler, en egen avloppstank och en del möbler.

Tack vare våra faddrar som ger ett bidrag varje månad vågade vi i slutet av december 2012 ta steget och låta de första fyra barnen flytta in. Idag bor sex barn på barnhemmet.

I Tanzania är det vanligt att föräldrar börjar kallas för sitt barns namn med sin stående epitet framför. Exempelvis blir Adongos far och mor till Baba Adongo och Mama Adongo. Därav namnet Mama Rehema. Rehemas mamma var bekant för många i Hedaru och gjorde mycket gott för andra människor. Rehema på swahili har betydelsen medlidande och förbarmande.

Stadgar

§1 Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Mama Rehemas Barnhem.

§2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Kungsängen, Upplands-Bro kommun.

§3 Räkenskapsår
Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

§4 Ändamål
Stiftelsen har till ändamål att i en kristen anda främja uppförandet och därefter den fortsatta driften av ett barnhem för pojkar och flickor i Hedaru, Tanzania. Stiftelsen är ideell.

§5 Förvaltning
Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Styrelsen väljer inom sig ordförande. Ledamöter i styrelsen utses genom att styrelsen är självsupplerande, dvs kvarvarande styrelseledamöter väljer in nya. Styrelsens ordförande samt ledamöter skall arbeta oavlönat.

§6 Kallelse
Ordförande skall tillse att sammanträden hålls när det behövs och kallar härtill vid behov.

§7 Beslutsförhet mm
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

§8 Utdelning av anslag
Styrelsen får från stiftelsens medel utdela anslag till fysiska och/eller juridiska personer som på ett eller annat sätt främjar stiftelsens syfte. Utdelning av anslag får ske direkt från insamlade medel.

§9 Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.

§10 Revisor
Förordnad revisor fullgör sitt uppdrag tills vidare. Efterträdare utses av styrelsen.

§11 Revision
Senast den 1 mars skall förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till länsstyrelsen i Stockholms län.

§12 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under förutsättning att ändringen inte strider mot stiftelsens syfte och ändamål. I enlighet med 6 kap 3§ stiftelselagen (1994:1220) får utan tillstånd av myndighet styrelsen ändra, upphäva eller åsidosatta särskilda angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår frågor som anges i 6 kap 1§ första stycket 2-9 i stiftelselagen.

§13 Registrering
Denna stiftelse skall anmälas till länsstyrelsen i Stockholms län enligt stiftelselagen (1994:1220).

§14 Stiftelsens upplösning
Vid händelse av denna insamlingsstiftelses upplösning skall eventuellt kvarstående medel delas ut till förening som ägnar sig en likartad verksamhet i Tanzania.

Sponsorer

Bidragsgivare

 • Malin Erlandsson, Heby
 • Barbro Nilsson, Tyresö
 • Sofia Rosenqvist, Kungsängen
 • Ann-Kristin Ahnsjö, Vaxholm
 • Daniel Ahnsjö, Upplands Väsby
 • Gunnel Gustafsson, Falköping
 • Familjen Flank, Kungsängen
 • Elisabeth Nilsson, Bålsta
 • Niklas Rosenqvist, Kungsängen
 • Ann-Katrin Strömbäck, Uppsala
 • S-B Krona, Kungsängen
 • Thomas Schmerold, Uppsala
 • Toini Stenholm, Stockholm
 • Mourn Heino, Karlstad
 • Erina Stenholm, Bandhagen
 • Henrik Stankiewicz, Skokloster
 • Marianne Stenholm, Skokloster
 • Simon Albinsson, Bandhagen
 • Micha Stenholm, Oslo
 • Daniel Berglund, Uppsala
 • Ewa-Karin, Järfälla
 • Skogakyrkan, Kungsängen
 • Paulina Rääf, Uppsala
 • Maria Hultgren, Bollnäs
 • Familjen Lundsjö, Bro
 • Maria Rääf, Bro
 • Marie Byström, Bro
 • Peter Siepen, Stockholm
 • Gerd Grahn, Uppsala
 • Kurt Ribberheim, Bro
 • Hanna & Joakim, Västerås
 • G-E Karlsson, Allingsås
 • Christina Ellgren, Örsundsbro
 • Ida N-Johansson, Uppsala
 • Olof Melander, Falköping
 • Lars-Olof Olofsson, Åtvidaberg
 • Lennart Pettersson, Bålsta
 • Ann-Sofie & Kjell, Örsundsbro
 • Sofie Gustafsson, Jönköping
 • Elina Olofsson, Bollnäs
 • Johannes Severin, Oslo
 • Rehema Ribberheim, Bro
 • Lisbet Eriksson, Bro
 • Renate Vollen, Oslo
 • Björn & Marianne, Bro
 • Bernt Ellgren, Örsundsbro
 • Sarah Stenholm, Oslo
 • David Ellgren, Örsundsbro
 • Patric Gustafsson, Bro MRB på facebook
Resebloggen
Bildgalleriet
Press